یکشنبه, 12/25/1398 - 12:05

 معلمان بسییجی در قالب گروههای جهادی در سیسیتان وبلوچستان به عملیات گندزدایی در آموزش وپرورش استان پرداختند .