انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 21889
08:26

دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش

دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، مهدی نویدادهم در مورد مسائل جاری  پاسخ داد.

وی با اشاره به اجرای سند تحول در آموزش وپرورش اظهار کرد:براساس این سند وبا هدف تحقق اهداف سند تحول بنیادین برنامه های آموزش وپرورش درحال تغيير وتحول است.

نوید ادهم گفت: مسئولين وقت آموزش وپرورش در دهه 80 با طرح چند پیش فرض از جمله تغییر نیازها ی جامعه، مطلوب نبودن آموزش و پرورش فعلی ،عدم شکوفایی استعدادهای دانش آموزان ودغدغه های اولیا دراین خصوص و... ترغیب به باز خوانی  نظام تعلیم وتربیت وتدوین سند آموزش وپرورش شدند.

وی ادامه داد:دراین سند نگرش ورویکرد ما از نوع نگاه به آينده است زيرا دانش آموزان قرار است درجامعه آینده زندگی کنندونیاز به فراگیری مهارت های زندگی درآينده دارندبنابراین ما سعي كرديم در تحولات صورت گرفته ازحداكثر فناوري استفاده كنيم.بنابراین اگر موفق شویم مفاد موجود در سند را اجرایی کنیم آموزش وپرورش خوبی را خواهیم داشت.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش،دنياي آينده  را دنياي فناوري واطلاعات خواند وخاطرنشان کرد:دانش آموزان باید مهارت استفاده از فناوری های جدید را بیاموزندوبه علم روز مجهز شوندزیرا این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود:دردنیای آينده فرهنگ در زندگي انسان ها بسيار موثرونقش کلیدی داردپس برای خوب زیستن در دنیای آینده امروز نظام تعلیم وتربیت باید مهارت های جدید رابه نسل آینده بیاموزد،و دانش آموزان بايد مهارت هاي لازم را براي زندگي در دهكده جهاني دارا باشد و از آنجا که جامعه ما يك جامعه ديني است آموزش مهارت هاي اخلاقي درمدارس از اهمیت بالایی برخورداراست.

نوید ادهم اجرای کامل سند تحول بنیادین وتحقق اهداف سند را نیازمند عزم جدی جامعه وهمکاری سایر نهادها با آموزش وپرورش عنوان واعلام کرد:تهیه زيرساخت هاي  اجرای سند در زمينه هاي مختلف؛از جمله تغييرات كتب درسي  آموزش معلمان،زيرساخت اقتصادي درحال انجام است.

وی اظهار کرد:یکی از مشکلات در راه اجرای سند زیرساخت اقتصادی وکمبود اعتبارات لازمه است ودر این راستا به مجلس شورای اسلامی برای دیدن اعتبارات لازم تاکید کردیم.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري را ازجمله زيرساخت تجهيزاتي سند تحول برشمرد وتصریح کرد: فرآیند یادگیری باید علاوه بر محیط های کلاسی در خارج از کلاس ها نیز صورت گیردبنابراین نوع تجهیزات وفضای فیزیکی مدارس در یادگیری دانش آموزان موثر است.

وی از افزايش بيش ازدوبرابری پژوهشكده های دانش آموزی در دولت تدبير واميد خبردادوعنوان کرد:حركت به سمت كسب شايستگي ها وتقویت آن در دانش آموزان يكي ازاهداف و از كليد واژه ها ي سند تحول است.

نوید ادهم موضوع هویت را یکی از بحث های اصلی سند خواندواظهار کرد: موضوع هويت در دانش آموزان بایدتقويت شود واین موضوع بايد ازدوران  دبستان آغاز شود تا دانش آموز به ايراني بودنش افتخار كند وهمواره به كشورش وفادار باشد.

وی وضعیت اجراي سند تحول در آموزش وپرورش را رشديابنده توصیف کردوافزود: وزيرآموزش وپرورش همانطورکه در برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود در برنامه های مختلف ، اجراي سندتحول را اساسی ترین وظیفه می داند وبرعملیاتی کردن آن اصرار دارد،بنابراین اگر عزم ملی در اجرای این سند در سطح کشور وجود داشته باشد با تمرکز براجرای آن طی چندسال ، می توان شاهد شکل گیری آموزش وپرورشی تاثیرگذارودر خور وشایسته ایران اسلامی داشته باشیم.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش در پاسخ به سوالی در خصوص تجهیز همه مدارس کشوربه فناوری های نوین گفت: آموزش وپرورش براي به روز شدن ومجهز شدن همه مدارس به تجهيزات وفناوري هاي نوين، زيرساخت هاي لازم در اغلب مناطق كشور وجود دارد واميدواريم با تخصيص منابع بيشتر مدارس رابه فناوری های روز تجهيز كنيم، البته در راستاي توسعه عدالت اين زيرساخت ها دربرخی مناطق محروم ايجادشده وبا تامین اعتبارات لازم درسایر مناطق نیز این زیرساخت ها فراهم می شود.

وی با اشاره به بحث های مطرحه شده درخصوص تعطيلات زمستاني گفت: آموزش وپرورش به تعطيلات مدارس از منظر تعليم وتربيت واهداف آموزش وپرورش می نگردوآغاز سال تحصیلی ازنظر ما آغازش مهرماه وپايانش شهريورماه است

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش به آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 76در خصوص تقویم آموزشی اشاره وابرازکرد: معتقدیم ساماندهی تقویم آموزشی باید به آموزش وپرورش تفویض شود ودر نگاه ما سه ماه تعطيلي تابستان، هيچ توجيهي ندارد ومصوبه مجلس سد راه ما در تغيير اين نوع تعطيلات است بنابراين مصوبه مجلس بايددر خصوص تقويم آموزشي اصلاح شود.

 وی ادامه داد: باتوجه به اقليم هاي متفاوت در سطح کشور نيازمند تقويم آموزشی مختلف هستیم وبرای انجام این موضوع می توان مثلا استان ها را در چهار گروه تقسیم بندی کرد ومتناسب با اقلیم هرگروه تقویم آموزشی ارائه کرد بنابراين آموزش وپرورش با تعطيلات زمستاني مخالف نيست بلکه تحقق آن را منوط ساماندهی تقویم آموزشی توسط خود آموزش وپرورش می داندالبته دراین زمینه صحبت هایی نیز با سازمان محیط زیست انجام شده است.

نوید ادهم در خصوص آموزش زبان های خارجي در مدارس گفت: موضوع تدریس رسمی زبان های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی موضوع جدیدی نیست ومصوبه ای در این خصوص نداشته ایم. از گذشته تدریس رسمی  بان های خارجی در مدارس دوره ابتدایی ممنوع بوده وتدریس آن از دوره متوسطه آغاز می شود، اما در دوره متوسطه تلاش ما همواره بر ارائه باکیفیت درس زبان بوده وموفقیت هایی نیز در این زمینه داشته ایم.

وی افزود: در فرایند تغییر کتاب های درسی که در راستای اجرای سند تحول صورت گرفته است سعی کردیم در کتاب های جدید زبان مطالب مفيدي در خصوص تقويت مهارت هاي شنيداري ،گفتاري وديداري به بچه ها آموزش داده شودوما معتقدیم زبان دريچه ورود به يك فرهنگ است البته سن خاصي برای آموزش زبان مشخص نشده واین مورد  در كشورهاي مختلف متفاوت است وما ادعا می کنیم تغييرات ایجادشده در كتاب هاي آموزش زبان مفيد بوده است واين موضوع را كارشناسان مربوطه نیز تایید کرده اند.

دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار کرد:در سند تحول سرمايه گذاري ما بيشتر روي هويت بچه هاست بنابراين اگر بنيه زبان فارسي در دانش آموزان خصوصا در دوره ابتدایی تقويت شوداین موضوع بر فراگيري ساير درس ها موثراست.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرنام وزارت آموزش وپرورش گفت: واژه آموزش وپرورش  يك واژه نوظهور در كشور ماست كه قدمتی حدود صدساله دارد  وما قبل از آن اين واژه را نمي بينيم، بنابراین زماني كه ما با نظام آموزشی بين المللی مواجه شديم واژه خارجی مربوطه را به زبان فارسی آموزش وپرورش ترجمه کردیم این درحالی است که زمان قبل از آن تنها از یک واژه استفاده می شده است.

نوید ادهم اظهار کرد:از ابتدا در اين موضوع كژتابي وجود داشت ومخالفيني هم داشت البته دو واژه آموزش و واژه پرورش لازم وملزوم يكديگرند ،در سند تحول نیزبه اين نتيجه رسيده ايم كه يك‌واژه انتخاب كنيم كه هردو مفهوم رابرساند و پس از بررسي های انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه واژه تربيت پيشنهاد شود زيرا واژه تربيت، آموزش را نيز در بر داردالبته این پيشنهادرا شوراي عالي انقلاب نیزتاييدكرده اما تصويب نكرده است بنابراين قرا ر نيست فعلا اين تغييرات انجام شود.

فارس/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها