شنبه, 03/03/1399 - 10:31 admin-front2

بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت روزقدس

بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت روزقدس


بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت روزقدس
متن بیانیه این سازمان بامناسبت روزقدس به شرح زیراست:
 صهیونیسم ودولت غاصب ومجعول
صهیونیستی درفلسطین،محکوم به فناست( مقام معظم رهبری )
روزجهانی قدس فرصتی برای به نمایش گذاشتن وحدت امت اسلامی است
وهمانطورکه امام راحل فرمودند:(( روزقدس یک روزاسلامی است ویک بسیج عمومی اسلامی بودومن امیدوارم که این امرمقدمه باشدازبرای حزب مستضعفین درتمام دنیا ))
نام گذاری آخرین روزجمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روزجهانی قدس توسط رهبرکبیرانقلاب تصمیمی استراتژیک برای احیای تفکروحدت ویکپارچگی جهانی امت اسلامی است،
رسالت حمایت ازمظلوم وخصومت باظالم که به عنوان یکی ازمهمترین آرمانهای جمهوری اسلامی محسوب می شودبرگرفته ازوصیت امام المتقین علی علیه السلام دربسترشهادت است وامروز که اسرائیل به عنوان مصداق ظالم وکانون بی عدالتی درمنطقه،به قبله اول مسلمین وجان ومال وناموس انان تعرض نموده ومملکت فلسطینیان راغصب کرده ،مردم آزادیخواه ایران وسراسرجهان بانگ مرگ برآمریکاومرگ براسرائیل راسرمیدهندتاتکلیف اسلامی وانسانی خودکه منجربه تقویت احساس اقتدار،حق طلبی و ازادیخواهی درمقابل قدرتهای استکبارواستعمارمی شودرادرآخرین جمعه ازماه مبارک رمضان به انجام رسانند،
درواقع راهپیمایی روزقدس هرگزنمادین نبوده بلکه ((  رژه سپاهیان اسلام ))درچشمان پرازحیرت ووحشت نظام سلطه است که بانمایش اتحادوهمبستگی ،به مقابله بانماداتم ظلم درعنصرتکنولوژی،یعنی اسرائیل جنایتکارمی پردازد.اهمیت شرکت دراین مراسم برسال برکسی پوشیده نیست وامسال که ویروس منحوس کرونااحساس نیازبه منجی برای نجات ومقابله باظلم رادرجهانیان برانگیخته کرده وهمچنین طرح شوم امریکابرای عادی سازی معرفی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل وانتقام سفارتخانه این کشوربه قدس،دومولفه ای است که براهمیت بزرگداشت روزقدس سال جاری می افزاید:
همچنین،خبرسخنرانی بی سابقه امام المسلمین حضرت امام خامنه ای عزیزدرروزقدس اهمیت آن رامضاعف کرده ومشتاقانه منتظریم تانایب امام عصر(عج )درباره نابودی اسرائیل چه خواهندگفت .براین اساس فرهنگیان بسیجی درکنارسایراقشارملت غیوروسلحشور ،ایران اسلامی ومسلمین وآزادگان جهان،با زبان روزه،ضمن اعلام بیعت با آرمانهای امام راحل که فرمودند: قدس متعلق به مسلمین است.ومنویات مقام معظم رهبری که همواره برحقانیت وحقوق ملت مظلوم فلسطین تاکیدمیکنندسهم خود رااین روزسرنوشت ساز ادا کرده ومتناسب باسیاستهای شعارمقابله با کرونا درهرشهرودیار،حق شرکت درراهپیمایی روزقدس رابه جایی می آوریم :
زیرپرچم ولایت ، تاآزادی قدس شریف وتاظهور خورشیدولایت عظمی ،یاورمظلوم و دشمن ظالم ،بوده،هستیم خواهیم بود.

برچسب
مطالب مرتبط