سه شنبه, 03/27/1399 - 09:06 khorasanshomal…

بازدید و نظارت مسئول سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی از کانونهای شهرستان های استان

بازدید و نظارت از کانون های بسیج فرهنگیان در شهرستانهای خراسان شمالی توسط مسئول بسیج فرهنگیان ، سرهنگ 2 پاسدار رسول افضل جو در هفته آخر ماه خرداد 1399.

بازدید از شهرستان مانه و سملقان در تاریخ 21 خرداد 99

بازدید از شهرستان شیروان و فاروج در تاریخ 22 خرداد 99

بازدید از شهرستان گرمه و جاجرم در تاریخ 24 خرداد 99

بازدید از شهرستان راز و جرگلان در تاریخ 25 خرداد 99

بازدید از شهرستان بجنورد و اسفراین در تاریخ 26 خرداد 99

برچسب
مطالب مرتبط