س, 11/06/1394 - 11:25 mainportal

طرح درس 2 علوم تجربی پایه پنجم / کاری از آقای فتحی زاده

طرح درس 2 علوم تجربی پایه پنجم / کاری از آقای فتحی زاده

وبلاگ همکارسلام نوشت:

تهيه كننده: حمید فتحی زاده تاريخ تدريس: / 2 /93 شماره درس:

موضوع درس: علوم تجربي كلاس : پنجم ابتدايي مدت يا زمان تدريس: 30 دقيقه

روش تدريس: پودماني(پيمانه اي) عنوان درس: تغييرات مواد صفحات: 22 الي 28 كتاب درسي

تعريف روش پودماني:

در اين روش اهداف درس به اجزاي روش ومشخص تقسيم مي شوند يعني اهداف عملكردي تعيين مي شود مجموعه اهداف جزيي عملكردي در كنار هم اهداف اصلي يادگيري يك واحد درسي را تشكيل مي دهند.

از آنجا كه در اين روش هدف اصلي به اجزا (پودمان ها) هم ارز و هم اندازه كه سهم واحدي در تشكيل اهداف اصلي دارند تقسم مي شود چنين ناميده شده است.

مراحل انجام روش پودماني

1- اهداف اصلي به اهداف جزيي عملكردي مشخص تقسيم مي شود.

2- فعاليت ها و موقعيتهاي عملكردي مناسبي در ارتباط با هر يك از اهداف فوق طراحي مي شود از اين موقعيت به عنوان « ايستگاه هاي فعاليت يا ميز كار » نيز ياد مي شود.

3- گروههاي دانش آموزان به گونه اي ترتيب داده وتوجه مي شوند تا به صورت چرخشي به ترتيب فرصت پيدا كنند تا همه فعاليتها را انجام دهند.

4- زمان آموزشي كلاس به بخشهاي مساوي تقسيم شود. در هر بخش هر گروه از دانش آموزان مشغول يك فعاليت هستند و با پايان زمان آن بخش، هر گروه به ميز كار بعدي مي رود و فعاليت تازه اي را آغاز ميكند.

ميز كار 2

ميز كار 3

ميز كار 1

ميز كار 4

مزاياي روش پودماني:

1- فعاليتها در مسير هدف

2- امكانات كم در اختيار همه

3- تنوع و بهره وري بيشتر

4- غني سازي يادگيري

محدوديت هاي روش پودماني:

1- تكرار فعاليت و ايجاد خستگي

2- فقط هدفهاي عملكردي موازي

1- مواد تغيير مي كنند.

2- تغييرات شيميايي

3- تغييرات فيزيكي

عنوان درس: تغييرات مواد

رئوس مطالب:

هدف كلي: آشنايي دانش آموزان با تغييرات مواد (تغييرات شيميايي ، فيزيكي )

هدفهاي جزيي:

آشنايي دانش آموزان با:

1- تغييرات مواد مختلف مانند عنصرها، تركيبها و مخلوطها

2- خواص ظاهري مواد مانند رنگ، بو و شكل ظاهري مواد

3- تشخيص تغييرات فيزيكي

4- تشخيص تغييرات شيميايي

5- دسته بندي تغييرات در دو گروه تغييرات شيميايي و فيزيكي

6- آزمايشات مربوط به ايجاد تغييرات (شيميايي و فيزيكي) در مواد مختلف

7-فوايد و ضرر بعضي از تغييرات شيميايي و فيزيكي

هدفهاي رفتاري:

الف) هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي:

1- دانش آموزان تغييرات مواد مختلف مانند عنصرها، تركيبها و مخلوط ها را با مثال شرح دهند.(فهمیدن)

2- دانش آموزان خواص ظاهري مواد مختلف مانند رنگ، بو، شكل ظاهري مواد را بیان کنند. .(دانش)

3- دانش آموزان مفهوم تغيير فيزيكي را بیان کنند . .(دانش)

4- دانش آموزان مفهوم تغيير شيميايي را بیان کنند . .(دانش)

5- دانش آموزان چند نمونه از تغييرات شيميايي و فيزيكي را طبقه بندي كنند. (فهميدن)

6- دانش آموزان تفاوت بين تغييرات شيميايي و فيزيكي در اطراف خود را تحلیل نمایند (تحلیل)

7- دانش آموزان فوايد و مضرات بعضي از تغييرات شيميايي و فيزيكي اطراف خود را تحلیل کنند . (تحلیل)

8- دانش آموزان چند نمونه آزمايش براي تغييرات شيميايي و فيزيكي طراحي نمايند. (تركيب)

شماره هاي هدفها

جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري فصل 2 علوم تجربي

(صفحات 22 الي 28)

سطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختي

دانش

فهميدن

كاربستن

تحليل

تركيب

ارزشيابي يا قضاوت

1

×

2

×

3

×

4

×

5

×

6

×

7

×

8

×

ب) هدفهاي رفتاري در حيطه رواني- حركتي:

1- دانش آموزان بدون كمك مستقيم آموزگار به ميزهاي كار مراجعه كرده و مراحل خواسته شده را بررسي كنند. (اجراي عمل بدون كمك )

2- دانش آموزان با دقت و سرعت كارهاي خواسته را انجام دهند. (دقت در عمل)

3- دانش آموزان ضمن انجام مراحل آزمايش به دقت نكات خواسته شده در برگه هاي گزارش خود تكميل كنند. (هماهنگي در عمل)

4- دانش آموزان در صورت نياز به متن كتاب مراجعه نموده و آن را بخوانند.(دقت در عمل)

جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري فصل 2 علوم تجربي ( صفحات 22 الي 28)

شماره هدفها

سطوح يا طبقات هدفها در حيطه رواني –حركتي

تقليد

اجراي عمل بدون كمك

دقت در عمل

هماهنگي در عمل

عادي شدن عمل

1

×

2

×

3

×

4

×

ج) هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي:

1- دانش آموزان نسبت به فراگيري اطلاعات در خصوص تغييرات مواد كنجكاوي نشان دهند. (ارزش گذاري )

2- دانش آموزان با علاقه و اشتياق به انجام فعاليت (تكميل فرمهاي گزارش) بپردازند. (سازماندهي ارزشها)

3- دانش آموزان با علاقه در انجام فعاليتهاي گروهي شركت نمايند. (ارزش گذاري)

4- دانش آموزان با دقت و علاقه به موارد خواسته شده توجه كنند. (دريافت و توجه)

5- دانش آموزان با ميل و رغبت در فعاليتهاي گروهي شركت كنند. (پاسخ دادن)

6- دانش آموزان نسبت به تغييرات مواد(شيميايي و فيزيكي) مفيد و مضر اطراف خود توجه كنند. (دريافت و توجه)

شماره هدفها

سطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفي

دريافت و توجه

پاسخ دادن

ارزشگذاري

سازماندهي ارزشها

تبلور ارزشهاي سازمان يافته در شخصيت

1

×

2

×

3

×

4

×

5

×

6

×

پيش بيني رفتار ورودي:

1- مواد اطراف ما در سه حالت جامد، مايع و گاز قرار دارند.

2- مواد از مولكول ساخته شده اند.

3- مواد مختلف از مولكولهاي ساخته شده اند.

4- مواد مختلف خواص متفاوت دارند.

5- بين مولكولهاي مواد كشش و حركت وجود دارد.

6- مواد اطراف ما به دو صورت عنصر و تركيب قرار دارند.

7- وضع مولكولها در مواد جامد، مايع و گاز را متفاوت است.

ارزشيابي تشخيصي:

الف) آزمون رفتار ورودي

1- سه حالت ماده را نام ببريد.

2- مواد از چه ساخته شده اند؟

3- خواص ظاهري مواد را نام ببريد.

4- چرا مواد مختلف خواص متفاوت دارند؟

5- آزمايشي كه جنبش مولكلولي مواد را نشان مي دهد شرح دهيد.

6- آزمايشي كه ربايش مولكولي مواد را نشان مي دهد شرح دهيد.

7- وضع مولكولي در مواد جامد و مايع و گاز را توضيح دهند.

8- آيا مواد هميشه به اين صورت باقي مي مانند؟(مثال)

9- چند نوع تغيير مواد پيرامون خود را بيان كنيد.

10- تغييرات چند نوع هستند؟

11- تغيير شيميايي چه نوع تغييري است؟

12- تغيير فيزيكي چه نوع تغييري است؟

13- چند مثال در خصوص تغيير شيميايي بيان كنيد.

14- چند مثال در خصوص تغيير فيزيكي بيان كنيد.

15- تغييرات اطراف خود را در جدول به دو دسته تغييرات فيزيكي و شيميايي دسته بندي كنيد.

16-تغييرات مفيد ومضر شيميايي اطراف خود رادسته بندي كرده تحليل نماييد.

17- تغييرات مفيد و مضر فيزيكي اطراف خود را دسته بندي كرده تحليل نماييد.

نتیجه :به فرض این که سوال 1 تا 7 را مثبت و سوالهای 8 تا 17 را منفی باشد نقطه شروع درس از شماره 8 شروع خواهد شد.

مراحل تدريس و تنظيم محتوي:

1- آمادگي و ايجاد انگيزه:آموزگار بعد از ورود به كلاس و سلام و احوالپرسي از دانش آموزان ميوه اي كپك زده را از درون كيف خود بيرون مي آورد و از دانش آموزان مي پرسد. بچه ها دو روز است كه اين ميوه در كيف من قرار دارد و حالا كه ميخواهم آن را بخورم به نظر شما مي توانم آن را بخورم!؟ به نظر شما چه شده؟ دانش آموزان: خير! خراب شده! آموزگار: چطور فهميديد؟! فراگيران: كپك زده! تغيير كرده! آموزگار: بچه هاي عزيز بهتر است به درس بپردازيم يا پانسمان را دريابيم!

1- مدل كلاس: معمولي

2- روش: نمايش و پرسش و پاسخ

3- رسانه و وسايل: يك ميوه كپك زده

4- فعاليت آموزگار: نشان داده ميوه و پرسش از دانش آموزان

5- گروههاي آموزش گيرنده: كليه دانش آموزان كلاس

6- فعاليتهاي دانش آموزان: گوش دادن با دقت به مطالب خوانده شده و توضيحات آموزگار

7- زمان: 2 دقيقه

2-معرفي درس و گروه بندي دانش آموزان:

با بيان هدف كلي آموزش اين ساعت و اجراي سنجش آغازين وتعيين نقطه شروع تدريس به دانش آموزان مي گوييم:« بچه هاي عزيز ! امروز مي خواهيم با كمك شما با دقت بيشتري به اين تغييرات اطراف خود بپردازيم و چيزهاي زيادي را در مورد مواد و تغييرات آنها ياد بگيريم!»

سپس به كمك كارتهايي كه روي آن تعدادی مواد جامد و مايع و عنصر و خواص مواد نوشته شده چهار گروه انتخاب مي شوند و در كنار هم قرار مي گيرند.

كارتهاي گروه جامد با عبارات (چوب ، سنگ، مداد)

كارتهاي گروه مايع با عبارات (نفت ، شير ، گازوييل)

كارتهاي گروه عنصر با عبارات (آلومينيوم ، آهن ، طلا)

كاراتهاي گروه خواص مواد با عبارات (بو، مزه، رنگ) مشخص شده اند.

1- مدل كلاس: (معمولي)

2-روش: توصيفي و بياني ، پرسش و پاسخ

3- رسانه و وسايل: كارتهاي گروه بندي تابلو واسم گروه

4-فعاليت آموزگار: توضيح نكات مهم در خصوص گروه بندي، اجراي سنجش آغازين و تعيين نقطه شروع درس(سنجش آغازين و گروه بندي همزمان صورت مي گيرد.)

5- گروههاي آموزش گيرنده: كليه دانش آموزان كلاس

6-فعاليت دانش آموزان: گوش دادن با دقت به گفته هاي آموزگار و شركت فعال در گروه بندي پاسخ به پرسشهاي آغازين درس

7- زمان :3 دقيقه

3- ارائه درس:

مرحله اول: آماده سازي كلاس جهت انجام فعاليت دانش آموزان

ميزكارهايي براي دستيابي به اهداف آموزش تنظيم شده در نظر گرفته شده و مراحل كار دانش آموزان روي يك برگه نوشته شده و هر برگ روي ميز قرار گرفته به شرح زير اند:

ميزكار 1:

وسايل لازم:دو بشقاب –برگه گزارش –خودكار

مواد لازم:يك تخم مرغ آب پز شده –يك تخم مرغ شكسته شده (قبل از پختن )-

مراحل كار:با توجه به تصویر صفحه 22 كتاب درسي برگه گزارش میز کار یک را تکمیل نمائید. در اين ميزكار لازم است به دقت به دو نمونه تخم مرغ دقت كرده و تفاوتهاي هر دو را با دقت در برگه گزارش ثبت كنيم.

نکته:(نمونه برگهاي گزارش به همراه پاسخهاي احتمالي دانش آموزان ميز كارها در پايان طرح درس ضميمه مي باشند. )

ميز كار 4:

وسايل لازم:دستكش يكبار مصرف به تعداد اعضا گروه –ظرف درب دار –(کیسه نایلونی)

مواد لازم:دو تكه نان (يك تكه نان تازه –يك نان كپك زده ) –

مراحل كار:در اين ميزكار لازم است به دقت و به كمك اعضاي گروه هر دو نوع نان را مشاهده كرده ومقايسه نموده و به دقت به سوالات برگه گزارش ميز كار 4 پاسخ دهيد.

راهنمايي:به شماره 2 مشاهده كنيد صفحه 24 كتاب درسي مراجعه كنيد.

ميزكار 2:

مواد لازم:یک تکه کاغذ(جهت جلوگیری از اسراف از کاغذهای باطله می توان استفاده کرد.)

راهنمایی: به مشاهده کنید صفحه ی 23 کتاب درسی مراجعه نموده و آنچه از شما خواسته شده به ترتیب انجام شده و به سوالات برگه گزارش پاسخ دهید.

ميزكار 3:

وسايل لازم:لیوان (به تعداد گروهها) –قاشق –یک سینی (روزنامه)

مواد لازم:آب - شکر

مراحل كار:

v ابتدا مقداری از آب و شکر را به طور جداگانه مزه کنید.

v یک پیمانه شکر به لیوان آب اضافه کنید.

v سپس از محلول به دست آمده مزه کنید.

v نتیجه حاصل را در برگه گزارش مخصوص میز کار 3 بنویسید.

راهنمايي:به آزمايش كنيد صفحه 28 كتاب مراجعه كنيد.

نكته مهم:كليه وسايل و مواد مصرفي مورد نياز به تعداد گروهها تهيه گردد.

زمان فعالیت و مشاهده هر میز کار حدود 3 دقیقه طول می کشد. و 2 دقیقه زمان باقی مانده را در ابتدا به توضیح روش کار اختصاص می دهیم.

1- مدل كلاس: 4 گروه سه نفره

2-روش: پودماني ، همياري، مشاركتي، آزمايش

3- رسانه و وسايل: وسايل مورد نياز كار هر گروه روي ميز كار فراهم گردد

4-فعاليت آموزگار: توضیح روش کار نظارت بر كار گروهها و مديريت كلاس

5- گروههاي آموزش گيرنده: كليه دانش آموزان كلاس

6-فعاليتهاي دانش آموزان: دقت در مطالعه دستور كارها و ثبت نتايج و عملكرد

7- زمان:14 دقيقه

مرحله سوم: ارزشيابي

در اين مرحله آموزگار ابتدا از هر گروه مي خواهد به ترتيب ميزهاي كار و عملكرد آنها گزارش خود را به همكلاسی هایش ارائه داده ونتايج به دست آمده را بيان نمايند. و بر اساس دقت وعملكرد در نتايج گزارش به هر گروه امتياز داده شود. بيان گزارشات گاهي به صورت انفرادي (اعضاي در گروه) نيز صورت مي گيرد كه همه اعضاي گروه نسبت به انجام فعاليتها و ثبت گزارشات احساس مسؤليت داشته باشد.

1- مدل كلاس: معمولي

2-روش: توضيحي و بياني –پرسش و پاسخ

3- رسانه و وسايل: گزارشات دانش آموزان

4-فعاليتهاي آموزگار: پرسش از دانش آموزان

5- گروههاي آموزش گيرنده: كليه دانش آموزان كلاس

6-فعاليتهاي دانش آموزان: پاسخ به سوالات آموزگار وارائه گزارش

7- زمان : 4 دقيقه

مرحله چهارم: جمع بندي مطالب تدريس شده

در اين مرحله از سرگروه ها خواسته مي شود تا هر كدام نتايج قسمتي از فعاليتها را روي تابلو در محلهاي تعيين شده ذكر نمايند تا جمع بندي از مطالب در دسترس قرار گيرد. (طبق جدول)

1- مدل كلاس: معمولي

2-روش: بياني –توضيحي –مشاركتي (همياري )

3- رسانه و وسايل: تابلو –ماژيك –کتاب درسی

4-فعاليتهاي آموزگار: پرسش از دانش آموزان- مديريت كلاس –اصلاح نكات ذكر شده توسط دانش آموزان و روخوانی از روی کتاب

5- گروههاي آموزش گيرنده: كليه دانش آموزان كلاس

6-فعاليتهاي دانش آموزان: ثبت نتايج روي تابلو دقت به مطالب کتاب درسی

7- زمان:5 دقيقه

مرحله پنجم: تعيين تكليف

در اين مرحله آموزگار از دانش آموزان مي خواهد:

1- به فعاليتها وآزمايشات ذكر شده در كتاب(مربوط به فعاليتهاي داده شده در كلاس) مراجعه نموده سوالات كتاب را پاسخ دهند. (صفحات 22 الي 24 كتاب)

2- جدولي مانند جدول ذيل تهيه وتغييرات پيرامون خود را طي يك هفته ثبت و طبقه بندي كنند.

رديف

تغيير

تغيير شيميايي

تغيير فيزيكي

مفيد

مضر

مفيد

مضر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1- مدل كلاس: معمولي

2- روش: بياني و توصيفي

3- رسانه و وسايل: برگه تكليف (جدول) –كتاب درسي تابلو و ماژيك

4- فعاليتهاي آموزگار: ارائه توضيحات مورد نياز

5- گروههاي آموزش گيرنده: كليه دانش آموزان كلاس

6- فعاليتهاي دانش آموزان: دقت در ثبت تكليف

زمان: 2 دقيقه

برگه گزارش گروه:

نام اعضاي گروه: 1- 2 - 3 –

گزارش ميز كار1:

مشاهده كنيد(مربوط به صفحات 22 و 23)

تخم مرغ پخته و خام:

1- آيا تخم مرغ پخته شده با تخم مرغ خام متفاوت است؟

2- آيا تخم مرغ پس از پخته شدن تغيير مي كند؟

3- آيا تخم مرغ پس از پخته شدن به ماده ديگري تبديل مي شود؟

كاغذ بزرگ و سالم و كاغذ خرد شده:

1- آيا كاغذ پس از خرد شدن تغيير مي كند؟

2- آيا كاغذ به ماده ديگري تبديل مي شود؟

3- پيش بيني كنيد كه اگر يك برگه كاغذ را بسوزانيد كاغذ به ماده ديگري تبديل مي شود يا نه؟!

*بعد از انجام اين فعاليت چه نتيجه اي مي گيريد؟.................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

گزارش ميز كار 2:

مشاهده كنيد(مربوط به صفحه 24 )

ذوب شدن يخ:

1- آيا مي توانيد يخ را پس از ذوب شدن، دوباره به يخ تبديل كنيد؟

2- آيا يخ پس از ذوب شدن به ماده كاملا جديدي تبديل مي شود؟

نان كپك زده و سالم:

1- رنگ نان بعد از كپك زدن تغيير كرده است؟

2- بوي نان بعد از كپك زدن تغيير كرده است؟

3- من فكر مي كنم كه مزه نان بعد از كپك زدن تغيير مي كند؟

4- شكل ظاهري نان بعد از كپك زدن تغيير كرده است؟

*از اين مشاهده چه نتيجه اي مي گيريد؟؟................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

ميزكار 3:

آزمايش كنيد(مربوط به صفحه 27)

حل شدن شكر در آب:

1- آيا مزه شكر پس از حل شدن در آب تغيير ميكند؟

2- آيا رنگ آب پس از حل شدن شكر تغيير ميكند؟

3- آيا بوي آب پس از حل شدن شكر تغيير ميكند؟

4- آيا خاصيت شكر پس از حل شدن در آب تغيير كرده است؟

5- آيا آب پس از حل شدن شكر تغيير كرده است؟

ذوبشدن يخ:

1- آيا بوي يخ پس از آب شدن تغيير مي كند؟

2- آيا مزه يخ پس از آب شدن تغيير كرده است؟

3- آيا خاصيت يخ پس از آب شدن تغيير كرده است؟

اضافه كردن جوش شيرين در سركه:

1- آيا بوي جوش شيرين پس از افزودن جوش شيرين تغيير كرده است؟

2- آيا خواص جوش شيرين پس از افزوده شدن به سركه تغيير كرده است؟

3- آيا پس از افزودن جوش شيرين به سركه ماده جديدي به وجود مي آيد؟

4- كبريت روشن پس از قرار گرفتن بر روي جوش شيرين و سركه چه تغييري مي كند؟

5- حدس بزنيد علت اين تغيير (كبريت) چيست؟

با توجه به آزمايشان بالا جدول زير را كامل كنيد.

آزمايشات

تغيير فيزيكي

تغيير شيميايي

دلايل خود را ذكر كنيد

عمليات آب شدن شكر در آب

ذوب شدن يخ

اضافه كردن جوش شيرين به سركه

ميزكار 4:

آزمايش كنيد(مربوط به صفحه 28)

نوشتن پيغام به كمك آبليمو و حرارت دادن آن:

1- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد جنس آبليمو عوض مي شود؟

2- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد رنگ آبليمو عوض مي شود؟

3- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد بوي آبليمو عوض مي شود؟

4- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد خواص آبليمو عوض مي شود؟

5- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد جنس كاغذ عوض مي شود؟

6- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد رنگ كاغذ عوض مي شود؟

7- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد بوي كاغذ عوض مي شود؟

8- وقتي با آبليمو به روي كاغذ مي نويسيد خواص كاغذ عوض مي شود؟

9- وقتي نوشته را به كمك شمع حرارت مي دهيم چه اتفاقي مي افتد؟

10-به نظر شما اين يك تغيير شيميايي است يا تغيير فيزيكي؟

جدول ارزشیابی روش تدریس پودمانی (پیمانهای)

نام و نام خانوادگی ندریس کننده: حمید فتحی زاده نام و نام خانوادگی ارزیاب: تاریخ:

ردیف

مهارتهای مورد ارزشیابی

نتیجه ی مشاهده

آری

نه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1-16

2-16

3-16

4-16

5-16

6-16

17

18

19

20

1-20

2-20

3-20

4-20

5-20

6-20

7-20

8-20

21

1-21

2-21

3-21

4-21

22

1-22

2-22

3-22

4-22

5-22

6-22

در دانش آموزان برای یادگیری موثر ایجاد انگیزه شد.

به موضوع درس اشاره شد.

عنوان درس بیان شد.

رئوس مطالب مشخص شد.

آزمون رفتار ورودی انجام شد.

پیش آزمون انجام شد.

نقطه شروع درس تعیین شد.

مدل کلاس با اهداف درس متناسب بود.

زمان لازم برای انجام فعالیتها کافی بود.

وسایل مورد نیاز به حد کافی تهیه شده بود.

از وسایل و رسانه های کمک آموزشی درست استفاده شد.

نحوه ی اداره ی کلاس رضایت بخش بود.

دانش آموزان در جریان یادگیری فعال بودند.

معلم نقش راهنمایی دانش آموزان را به عهده داشت.

محیط عاطفی مناسب در کلاس برقرار بود.

مراحل تدریس به طور منظم با توجه به روش تدریس انجام گرفت.

اهداف اصلي به اهداف جزيي عملكردي مشخص تقسيم مي شود.

فعاليت ها و موقعيتهاي عملكردي مناسبي در ارتباط با هر يك از اهداف جزئی طراحي شده است.

از اين موقعيت به عنوان « ايستگاه هاي فعاليت يا ميز كار » نيز ياد شده است.

گروههاي دانش آموزان به گونه اي ترتيب داده وتوجه مي شوند تا به صورت چرخشي به ترتيب فرصت پيدا كنند تا همه فعاليتها را انجام دهند.

زمان آموزشي كلاس به بخشهاي مساوي تقسيم شده است.

در هر بخش هر گروه از دانش آموزان مشغول يك فعاليت بوده و با پايان زمان آن بخش، هر گروه به ميز كار بعدي رفته و فعاليت تازه اي را آغاز کرده است.

ارزشیابی مرحله ای انجام شد.

مطالب تدریس شده جمع بندی شد.

ارزشیابی نهایی انجام گرفت.

دانش آموزان به هدف های رفتاری در حیطه شناختی نایل شدند.

تغييرات مواد مختلف مانند عنصرها، تركيبها و مخلوط ها را با مثال شرح دهند.

خواص ظاهري مواد مختلف مانند رنگ، بو، شكل ظاهري مواد را بیان کنند. .

مفهوم تغيير فيزيكي را بیان کنند . .

مفهوم تغيير شيميايي را بیان کنند . .

چند نمونه از تغييرات شيميايي و فيزيكي را طبقه بندي كنند.

تفاوت بين تغييرات شيميايي و فيزيكي در اطراف خود را تحلیل نمایند.

فوايد و مضرات بعضي از تغييرات شيميايي و فيزيكي اطراف خود را تحلیل کنند.

چند نمونه آزمايش براي تغييرات شيميايي و فيزيكي طراحي نمايند.

دانش آموزان به هدفهای رفتاری در حیطه روانی –حرکتی نایل شدند.

بدون كمك مستقيم آموزگار به ميزهاي كار مراجعه كرده و مراحل خواسته شده را بررسي كنند.

با دقت و سرعت كارهاي خواسته را انجام دهند.

ضمن انجام مراحل آزمايش به دقت نكات خواسته شده در برگه هاي گزارش خود تكميل كنند.

در صورت نياز به متن كتاب مراجعه نموده و آن را بخوانند.

دانش آموزان به هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی نایل شدند.

نسبت به فراگيري اطلاعات در خصوص تغييرات مواد كنجكاوي نشان دهند.

با علاقه و اشتياق به انجام فعاليت (تكميل فرمهاي گزارش) بپردازند

با علاقه در انجام فعاليتهاي گروهي شركت نمايند.

با دقت و علاقه به موارد خواسته شده توجه كنند.

با ميل و رغبت در فعاليتهاي گروهي شركت كنند.

نسبت به تغييرات مواد(شيميايي و فيزيكي) مفيد و مضر اطراف خود توجه كنند.

جمع نمره ستون ها

جمع نمره مهارت ها

75% تا 79%

80% تا 85%

86% تا 94%

95% تا 100 %

درصد

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

عالی

نتیجه ارزشیابی

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.